krav og regler, når du har en elev/lærling

prøvetid

De første 3 måneder af uddannelsesaftalen er gensidig prøvetid, hvor elev og arbejdsgiver har mulighed for at tage temperaturen på hinanden.

Ifølge erhvervsuddannelsesloven står det begge parter frit i prøvetiden at opsige uddannelsesaftalen uden varsel og uden krav om begrundelse.

Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.

Hvis eleven i øvrigt er fraværende fra praktikvirksomheden af nedennævnte grunde i mere end en måned af prøvetiden, forlænges prøvetiden automatisk svarende til fraværsperioden:

 • Sygdom
 • Supplerende skoleundervisning
 • Graviditet, barsel, adoption eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.

Værd at vide

Efter prøvetidens udløb kan parterne ikke opsige uddannelsesaftalen uden væsentlig årsag.

Kontakt en praktikpladskonsulent for mere information.

Barsel

Elevers ret til orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption følger de samme regler som det øvrige arbejdsmarked.

 • Arbejdsgiveren får refusion fra elevens bopælskommune 
 • Arbejdsgiveren kan ikke få refunderet mere, end der er blevet udbetalt til eleven
 • Arbejdsgiveren skal betale kvinders løn, hvis de skal have fri til forebyggende graviditetsundersøgelser.

Hvis en elev i uddannelsestiden har haft orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption, kan elev og virksomhed indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden.

Hvis elev og virksomhed ikke er enige, kan Det faglige Udvalg fastsætte, hvor meget uddannelsesaftalen skal forlænges.

Hvis eleven skal have uddannelsestiden forlænget, skal der laves et tillæg til uddannelsesaftalen.

ferie - regler for elever/lærlinge

Alle elever har ret til ferie med løn. 

Endvidere skal eleven have et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Hvis eleven har deltaget i akkord- eller overarbejde, kan der være regler om, at eleven skal have særskilte feriepenge for ekstraindtjeningen.

Ferieloven har desuden følgende særlige regler med hensyn til elever:

 • Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt.
 • Arbejdsgiveren betaler løn under ferien i det omfang, eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse.
 • Er ansættelsesforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår.
 • Er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Når en elev afslutter sit ansættelsesforhold i en virksomhed, skal der betales feriepenge efter samme regler som med andre medarbejdere. 

sygdom

HUSK – som udgangspunkt er sygdom altid lovligt fravær!

For elever med en uddannelsesaftale, der samtidig hører under funktionærlovens område, gælder bestemmelserne i funktionærloven om sygdom og barsel.

Nedenfor finder du svar på de mest hyppige spørgsmål om sygdom, men er du stadig i tvivl, så kontakt en praktikpladskonsulent, som vil kunne vejlede.

 

Ophævelse af uddannelsesaftalen pga. af sygdom

 • Sygdom er lovligt fravær og kan derfor som udgangspunkt ikke betragtes som hverken bristede forudsætninger eller misligholdelse af uddannelsesaftalen.
 • Sygefravær berettiger derfor ikke arbejdsgiveren til at hæve uddannelsesaftalen, og det betragtes også som ”at hæve”, hvis en arbejdsgiver under elevens sygefravær lader en uddannelsesaftale udløbe på den oprindelige slutdato, uden at eleven får sit uddannelsesbevis.
 • Eleven skal overholde virksomhedens regler om at melde sygefravær samt bidrage til attester mv. i samme omfang som andre medarbejdere.
 • Hvis eleven ikke overholder disse regler, er det misligholdelse af uddannelsesaftalen, og kan blive vurderet som en så alvorlig misligholdelse, at den berettiger arbejdsgiver til at hæve. Misligholdelsen følger dog i disse tilfælde ikke af sygefraværet men af manglende overholdelse af andre regler!
 • Sygdom kan i helt særlige tilfælde medføre, at forudsætningerne for uddannelsesaftalen brister, hvis eleven ikke er i stand til at genoptage oplæringen og nå slutmålene for uddannelsen.
 • Tvistighedsnævnet (som kan tage stilling til uenighed mellem en elev og et praktiksted) har i enkelte tilfælde anerkendt, at langvarig sygdom kan blive en bristet forudsætning, hvor der ikke er udsigt til, at eleven kan genoptage oplæringen og nå målene for uddannelsen.

 Kan aftalen forlænges, hvis eleven bliver syg?

 • Sygdom er lovligt fravær, og det er derfor ikke misligholdelse af aftalen, hvis eleven bliver syg og er fraværende fra praktikken og skoleperioder.
 • Men sygdom kan medføre, at eleven ikke kan nå slutmålene for uddannelsen inden for den oprindelige uddannelsestid. Så der kan blive behov for en forlængelse af uddannelsesaftalen.
 • Når en elev samlet har været fraværende i 10 % af den aftalte uddannelsestid på grund af sygdom, kan virksomheden og eleven aftale en forlængelse af den oprindelige uddannelsesaftale.

Hvordan fungerer 10 %-reglen?

 • Reglen om 10 % udgør en betingelse for overhovedet at aftale forlængelse i forbindelse med fravær. Arbejdsgiver og elev kan først aftale en forlængelse, når det samlede fravær på grund af sygdom mindst udgør 10 %
 • Fraværet beregnes ud fra den samlede uddannelsestid, dvs. hvis uddannelsestiden er 2 år (104 uger), skal eleven have været fraværende på grund af sygdom i mere end 2,4 måned (10,4 uge), før man kan aftale forlængelse.
 • Når 10%-betingelsen er opfyldt, skal parterne dernæst aftale, hvor meget de ønsker at forlænge aftalen. Man kan ikke forlænge med mere end det fravær, der allerede har været. Hvis arbejdsgiver kan tilrettelægge en praktikplan, hvor man ”indhenter det forsømte”, kan man godt nøjes med at forlænge med en mindre periode.
 • Når man er enige om, hvor meget man ønsker at forlænge aftalen, skal parterne udarbejde et tillæg til den oprindelige uddannelsesaftale og sende til skolen til registrering.
 • Eftersom man ikke kan forlænge aftalen på baggrund af ”forventet fravær”, kan det blive nødvendigt at forlænge flere gange i løbet af en uddannelsesaftale.

Vigtigt! - Man kan og må ikke forlænge uddannelsestiden, hvis sygdomsperioden er under 10 %

Det faglige Udvalg

Det faglige Udvalg kan naturligvis altid kontaktes i de tilfælde, som falder uden for 10 %-reglen, men som udgangspunkt vil Det faglige Udvalg ikke godkende en forlængelse, medmindre der er tale om én af følgende situationer:

 • Hvis man ikke kan blive enige om, hvorvidt der er grundlag for en forlængelse og omfanget af forlængelsen, kan Det faglige Udvalg blive bedt om at tage stilling til forlængelsen.
 • Hvis man ikke har fået aftalt forlængelse, kan udvalget fastsætte et restlæreforbehold. Hvis det sker, vil udvalget typisk fastsætte en restlæretid, der træder i kraft straks og løber frem til datoen for svendeprøven.
 • Det vil blive betragtet som misligholdelse af uddannelsesaftalen fra arbejdsgivers side, hvis der ikke tids nok er aftalt en forlængelse.
 • Udvalget kan ikke oprette et restlæreforhold med tilbagevirkende kraft, så eleven og arbejdsgiveren risikerer, at eleven får en ”mellemperiode”, hvor eleven er uden ansættelse, og dermed ikke er sikret elevrettigheder og -pligter.
 • En uddannelsesaftale kan man ikke blot lade udløbe, hvis eleven endnu ikke har nået svendeprøven og praktikmålene på grund af sygdom.
 • Udvalget vil som udgangspunkt lægge vægt på praktikstedets vurdering af, hvorvidt eleven kan nå målene for uddannelsen inden for den resterende uddannelsestid. Det vil også tages med i betragtning, om fraværet har været i starten af perioden, og det derfor er muligt og realistisk at indhente noget af det forsømte ved at tilrettelægge oplæringen lidt mere intensivt end oprindeligt planlagt.

Hvad gør man ved delvist sygefravær?

 • Hvis en elev på grund af sygdom kun kan genoptage arbejdet delvist, vil beregningen af den fraværsperiode, der kan forlænge aftalen, tilsvarende kun blive beregnet på grundlag af deltidsfraværet.
 • Det betyder, at der skal foregå oplæring på deltid, selvom elevens aftale ellers er baseret på fuldtidsansættelse. Man kan ikke forlænge med mere end fraværet, heller ikke når der er tale om delvist fravær, så der skal finde oplæring sted i den periode, hvor eleven kun er delvist til stede. Det er ikke i sig selv et argument for at få godkendt en længere forlængelse, at det besværliggør oplæringen, at eleven kun er til stede nogle få timer hver dag eller kun nogle enkelte dage om ugen.
 • Hvis det viser sig, at det delvise fravær umuliggør elevens deltagelse i oplæring, kan parterne eventuelt drøfte, om den delvise raskmelding er passende, men det kan ikke umiddelbart føre til, at Det faglige Udvalg godkender en forlængelse ud over fraværet.

ophør af uddannelsesaftale

Efter prøvetiden kan aftalen kun ændres eller ophæves, hvis begge parter er enige, eller hvis én af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser. Ophævelse skal ske på en særlig blanket – spørg en praktikpladskonsulent eller hent en digital kopi.

Læs mere om løntilskud til elever, der tidligere uforskyldt har mistet deres aftale under punktet økonomi.

Hvis en elevs uddannelsesaftale ophæves, skal eleven søge en ny aftale for at kunne færdiggøre sin uddannelse. Eleven skal kontakte praktikpladskonsulenten for at få hjælp til en anden uddannelsesplads. Mister eleven praktikpladsen uden egen skyld, fx hvis virksomheden ophører, kan eleven kontakte praktikpladskonsulenten og søge om at komme i skolepraktik, hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik og eleven i øvrigt opfylder nogle bestemte kriterier.