Aftaleformer

Den almindelige uddannelsesaftale

Virksomheden skal være godkendt til hele elevens uddannelsesforløb og samarbejder med erhvervsskolen om hele elevens uddannelse, dvs. alle praktik- og skoleforløb.
 Virksomheden har det økonomiske, juridiske og uddannelsesmæssige ansvar i hele aftalens forløb.


Uddannelsesaftalen kan laves efter grundforløbet eller før elevens start på grundforløbet.


Kombinationsaftale

En (ordinær) kombinationsaftale er en særlig form for aftaler, hvor eleven har aftale med flere virksomheder om praktikken. Det særlige ved denne ordinære kombinationsaftale er, at alle elementer i aftalen skal være på plads ved start på første del af kombinationsaftalen. Der er dog kun prøvetid det sted i kombinationsaftalen.

Ny mesterlære

Ny mesterlære er en særlig form for start på en erhvervsuddannelse, hvor eleven starter med et år i en virksomhed.

I løbet af dette år skal eleven opnå kompetencer, så han/hun er klar til at starte hovedforløbet. Virksomheden overtager dermed ansvaret for at nå uddannelsesmål, der normalt er skolens mål i grundforløbet. Aftalen om ny mesterlære dækker normalt hele uddannelsesforløbet.

Kort uddannelsesaftale

En kort uddannelsesaftale skal omfatte mindst en praktikperiode og en hel skoleperiode. Den korte aftale kan forlænges eller fornyes. Denne aftaleform er for virksomheder, som er fuldt godkendt som praktiksteder, men som ikke kan påtage sig et helt uddannelsesforløb.

Aftalen kan omfatte grundforløbet eller grundlæggende praktisk op­læring (ny mesterlære). Begynder eleven efter afslutning af en kort uddannelsesaftale ikke på en ny aftale, har eleven ret til opta­gelse i skolepraktik, hvis den valgte uddannelse udbydes med skoleprak­tik, og hvis eleven opfylder reglerne (EMMA).

prøvetid

De første tre måneder af praktiktiden er prøvetid, hvor aftalen kan ophæves af elev eller arbejdsgiver. Efter prøvetiden er aftalen uopsigelig.

Den kan kun ændres, hvis begge parter er enige – eller ophæves, hvis én af parterne ikke overholder aftalens forpligtelser. Ophævelse skal ske på en særlig blanket – spørg en praktikpladskonsulent eller hent en digital kopi.

Læs mere om løntilskud til elever der tidligere uforskyldt mistet deres aftaleunder punktet økonomi.

Aftaler med skolepraktikelever

I nogle fag er der mulighed for skolepraktik for elever, der ikke har fundet praktikplads efter grundforløbet.
Med elever i skolepraktik kan der laves forskellige former for uddannelsesaftaler i virksomhederne.

Restaftale

En restaftale kaldes den sidste aftale, som en elev indgår, hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at gennemføre praktikken med mere end én aftale, f.eks. i tilfælde af virksomhedsophør eller hvis eleven af anden grund får opsagt sin oprindelige aftale.

Du kan altid kontakte vores praktikcenter med henblik på at høre mere om de elever vi har i vores praktikcenter.

Delaftale for elever i skolepraktik

Delaftaler har i aftaleperioden samme forpligtelser for begge parter som en almindelig uddannelsesaftale, og eleven er overenskomstaflønnet efter de samme regler.